Driva Eget - Mobila kontoret
Driva Eget - LRF Media
Varies with device Varies with device
Mobila kontortet
Driva Eget är en tidskrift och en sajt (www.driva-eget.se) som hjälper småföretagare att jobba effektivare. Nu gör vi det även i en ny app som heter Mobila kontoret – ett unikt hjälpmedel med mobila tjänster samlade på ett ställe. I denna första version finns detta:
· Mina körjournaler. Ett effektivt sätt att hålla reda på dina tjänsteresor. Skriv in mätarställningen när du startar din bilresa. När du avslutar resan kan du skriv in mätarställningen. Du kan också få hjälp att beräkna körsträckan med hjälp av mobilens kartprogram. Klicka på en ikon och adressen där du befinner dig skrivs in automatiskt. Du kan sedan skicka en körjournal till en angiven mejladress.
· Mina kvitton. Hjälper dig att aldrig missa ett avdragsgillt kvitto och snabbt hantera företagets kostnader. Klicka på en ikon och du får fram mobilens kamera. Ta en bild av det kvitto som du just fått, kanske en krognota eller ett taxikvitto. Gör en notering, t ex om vilka som var med vid representationen. Sedan är det bara att lagra detta på din mobil eller skicka det vidare till din egen mejladress eller till den som sköter din bokföring. Originalkvittot måste sparas i sju år, men rapporten med det avbildade kvittot kan sättas sin i din bokföringspärm.
· Mina tidrapporter. Håller reda på din tid för dig själv eller dina kunder. Välj en kund ur en rullista eller gör en ospecificerad rapport, notera när du börjar och slutar ett uppdrag, skriv in vad uppdraget gäller och skicka sedan tidrapporten till dig själv, din kund eller till båda.
· Nyheter. De senaste tio småföretagarnyheterna från sajten www.driva-eget.se finns lätt tillgängliga på en särskild avdelning i appen.

Detta är den första versionen av Mobila kontoret. Nya tjänster kommer att läggas till efter hand. Vilka tjänster vill du ha? Ge förslag till Driva Egets redaktion, red@driva-eget.se.

Appen är helt gratis för Driva Egets prenumeranter. Det är bara att skriva in prenumerationsnumret. Den som inte är prenumerant får prova appen i två månader. Därefter kostar den 149 kr per år, inklusive moms. Men den som då tecknar en helårsprenumeration (495 kr + 6 moms för åtta nummer) får appen utan extra kostnad.

Mobile kontortet
Power Equity is a magazine and a website (www.driva-eget.se) that helps small business owners to work more efficiently. Now we do it even for a new app called Mobile Office - a unique tool with mobile services in one place. In this first version is this:
· My mileage logs. An effective way to keep track of your missions. Enter the odometer reading when you start your drive. When you end the trip, you can enter meter readings. You can also get help to calculate mileage using mobile mapping software. Click an icon and the address where you are entered automatically. You can then send a logbook to a specified email address.
· My Receipts. Helps you to never miss a tax-deductible receipt and quickly manage the company's costs. Click on an icon and you get the phone's camera. Take a picture of the receipt that you just received, perhaps a tavern bill or a taxi receipt. Make a note, for example, about who was present at the representation. Then, just to store this on your cellphone or send it on to your own e-mail address or to the administrator of your records. Original receipt must be kept for seven years, but the report of the imaged receipt may be its in your book cover.
· My timesheets. Keeps track of your time for yourself or your clients. Select a customer from a dropdown list or make an unspecified report, noting when you start and stop a task, type in what mandate concerns and send the timesheet to yourself, your client, or both.
· News. The last ten småföretagarnyheterna from the site www.driva-eget.se are easily available in a special section in the app.

This is the first version of the mobile office. New services will be added over time. What services do you want? Suggest to Power EGET editorial red@driva-eget.se.

The app is completely free for Power EGET subscribers. Simply enter your subscription number. Those who are not subscribers can try the app for two months. Then it costs 149 SEK per year, including VAT. But who then signed a one-year subscription (495 SEK + VAT 6 for eight issues) get the app for free.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: Varies with device

...more ...less