Fakture - davčna blagajna
Naturalis d.o.o.
3.4.6 Varies with device
Niste zadovoljni s konkurenčnimi mobilnimi blagajnami? Želite mobilno blagajno, ki preprosto dela? Imamo program za vas.

AKCIJA do 3 račune na mesec popolnoma brezplačno!

Preizkus programa z vnaprej pripravljenimi testnimi podatki
Da preizkusite program, lahko prvi testni račun lahko izdate v manj kot 15 sekundah!

Po mnenju naših strank so Fakture eden najbolj enostavnih in prijaznih programov za izdajanje računov
Najnovejši standard Material Design izboljša uporabniško izkušnjo. Program je bil narejen z enostavnostjo uporabe kot najpomembnejšo prioriteto.

Pripravljen na davčno potrjevanje računov
Program že deluje z novo zakonodajo, ki je prišla v veljavo z novim letom. Deluje tudi brez internetne povezave in avtomatsko naknadno potrdi nepotrjene račune, ko se vzpostavi povezava.
Pripravljen je tudi na novo zakonodajo, ki je stopila v veljavo 1.7.2016.

Tiskanje POS računov
Program se na mobilni tiskalnik lahko poveže brezžično preko Bluetooth-a, ali pa preko USB kabla. Program je tako rekoč mobilna blagajna, saj tiskalnik in telefon delujeta na baterije.

Imamo več kot 20 let izkušenj s poslovnimi programi
Podjetje Naturalis d.o.o. se ukvarja s poslovnimi programi, ki delujejo že več kot 20 let.

Več poslovnih enot na eni napravi
Eno tablico lahko uporabljate za več podjetij hkrati.

Sinhronizacija
Če uporabljate naša programa Naturalis Materialno-skladiščno poslovanje in Naturalis Izdani računi, se podatki lahko sinhronizirajo, tako da lahko na računalniku uredite šifrant artiklov, spremenite cene in jih pošljete na telefon. V drugo smer se bodo pa prenesli vsi klienti in izdani računi, da boste lahko spremljali zalogo.

Izpisi
Program ponuja vse izpise, ki so potrebni za računovodstvo, tako da lahko deluje tudi brez zunanjih programov:
- Dnevnik prodajalca
- Promet prodaje
- Prodani artikli sumarno
- Kontrolni trak

Varnostno kopiranje na Google Drive
Brezplačne posodobitve
Urejanje šifrantov na telefonu

Dissatisfied with competing mobile checkouts? Want a mobile cash register that simply works? We have a program for you.

Campaign to 3 accounts per month absolutely free!

The test program with preset test data
To test the program, the first test account can be issued in less than 15 seconds!

According to our customer invoices are one of the most simple and friendly programs for invoicing
Latest standard Material Design improves the user experience. The program has been designed with ease of use as a top priority.

Ready to tax certification of accounts
The program is already working with the new legislation, which came into effect with the new year. It also works without an internet connection and automatic subsequently confirmed unconfirmed accounts when the connection is established.
And it is prepared for the new legislation, which came into force on 01.07.2016.

Print POS accounts
The program's mobile printer can be connected wirelessly via Bluetooth or USB cable. The program is practically a mobile cashier because the printer and phone operates on batteries.

We have more than 20 years of experience with business applications
Company Naturalis l.l.c. engaged in business programs that have been operating for more than 20 years.

Several business units on a single device
One plate can be used for several companies simultaneously.

Sync
If you are using our program Naturalis Material-warehouse operation and Naturalis billing, data can be synchronized so that you can edit on the computer codes of articles, change the prices and send them to your phone. In the other direction, but they will be transferred to all clients and invoiced to keep track of inventory.

Reports
The program offers all the prints that are necessary for accounting, so that they can operate without external programs:
- Log Seller
- Traffic Sales
- Sold items summary
- Control Tape

Backup to Google Drive
Free updates
Edit codes on your phone

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less