Pokladnica
Finančná správa
3.0.12 Varies with device
Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho vytvárať a tlačiť pokladničné doklady spĺňajúce zákonom povinné údaje. Podnikateľ má možnosť spravovať si svoje tovary a služby a vyhotovovať uzávierky. Aplikácia taktiež poskytuje prehľad všetkých vystavených dokladov s možnosťou vytlačenia kópie dokladu.
Aplikácia VRP je poskytovaná Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na základe znenia zákona č. 289/2008 Z. z. SR o používaní elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.4.2015, ktorá spĺňa požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 4a tohto zákona.

Businessman has the option of applying CA to record revenue and easily create and print cash vouchers fulfilling the law mandatory. Businessman has the ability to manage a its goods and services and to draft statements. The application also provides a list of all documents issued with the possibility of printing copies of the document.
Application CA is providing financial Directorate of the Slovak Republic in the wording of Act no. 289/2008 Coll. SR on the use of electronic cash registers in force since 01.04.2015, which meets the requirements for virtual cash register pursuant to § 4 of this Act.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less