AMIS TMS
MISA JSC
2.0 Varies with device
AMIS TMS là ứng dụng mobile của phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN. AMIS TMS giúp:

Quản lý cấp trên:
• Giao việc, nhắc việc, cập nhật tình hình thực hiện công việc đã giao cho nhân viên, phản hồi hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc mọi lúc, mọi nơi qua Mobile.
• Đánh giá tiến độ, chất lượng những việc nhân viên đã hoàn thành. Xem lại lịch sử thực hiện công việc để đánh giá nhân viên.
• Tra cứu, tìm kiếm công việc theo thời gian, loại việc, mức độ quan trọng, người thực hiện,...
• Xác định, thay đổi những người liên quan cùng tham gia theo dõi công việc được giao cho nhân viên.
Nhân viên cấp dưới (người thực hiện công việc):
• Tiếp nhận công việc, trao đổi xin ý kiến cấp trên, báo cáo tiến độ thực hiện công việc.
• Theo dõi lịch sử trao đổi công việc giữa nhân viên (người thực hiện) và cấp trên (người giao việc).
• Theo dõi công việc quá hạn hay sắp đến hạn phải hoàn thành để có kế hoạch thực hiện.

Để sử dụng được sản phẩm, công ty bạn phải đang sử dụng AMIS.VN. Đăng ký sử dụng tại http://www.amis.vn
Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm tại: http://www.amis.vn/tabid/93/newsid/386/Huong-dan-cai-dat-cac-ung-dung-ve-Mobile-cua-MISA-tren-he-dieu-hanh-Android.aspx

AMIS is TMS's mobile application software business management consolidation AMIS.VN. AMIS TMS help:

Upper management:
• To assign work, reminders, updates on the implementation of work assignments for employees, employee feedback guides the work done anytime, anywhere via mobile.
• Review progress and quality of the staff has been completed. Review the history of work performed to evaluate employees.
• Look up, look for work over time, kind of, how important, implementers, ...
• Identify, change the people involved and participating in monitoring the work assigned to employees.
Subordinates (who do the job):
• Receive job, please exchanged opinions on the level, progress reports of work performed.
• Subscribe to the history of the exchange between employees (who performed) and superiors (the assignment).
• Subscribe overdue or upcoming tasks due to complete in order to implement the plan.

To use the product, your company must be using AMIS.VN. Sign in using http://www.amis.vn
See instructions for installation and use of products at: http://www.amis.vn/tabid/93/newsid/386/Huong-dan-cai-dat-cac-ung-dung-ve-Mobile-cua-MISA-tren-he-dieu-hanh-Android.aspx

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less