SASA
Infras Consult
1.1.3 Varies with device
SASA là ứng dụng phục vụ công tác xử lý sự cố điểm đo. SASA cho phép cập nhật thông tin về tình trạng lỗi của từng điểm đo lên hệ thống cơ sở dữ liệu để tổng hợp, đánh giá.
Là cơ sở đánh giá hiệu suất lao động của nhân viên.

SASA is a service of the application troubleshooting measurement points. SASA allows updated information about the status of each point of measurement error on the database system to synthesize and evaluate.
As the basis for evaluating the performance of staff labor.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less