Kết nối khách hàng dài lâu
Kin
1.0.2 Varies with device
GIỚI THIỆU:
Buzzpi - Kết nối khách hàng dài lâu - Mọi lúc - Mọi nơi.
Bạn là người kinh doanh, bạn có website. Nhưng bạn chưa biết cách nào kết nối với khách hàng của mình một cách nhanh chóng và đúng thời điểm. Vì vậy, Buzzpi ra đời với mục đích đó:
- Phá đi rào cản giữa bạn và khách hàng khi truy cập website của bạn.
- Tạo ra cuộc trao đổi tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng.
- Là phần mềm chat trực tuyến yêu thích và tin cậy cho các doanh nghiệp ở Việt Nam.

TÍNH NĂNG:
- Chat đồng bộ, đồng thời trên nhiều thiết bị (Android, iOS, Web) cùng lúc.
- Sử dụng nhiều Buzz Chat trên nhiều website.
- Phân loại nhiều phòng ban, người hỗ trợ cho mỗi website.
- Quản lý khách truy cập.
- Theo dõi hành động khách hàng truy cập website.
- Chủ động mời khách hàng trò chuyện.
- Đồng thời nhiều phòng ban, người hỗ trợ trò chuyện cùng lúc với khách hàng.
- Sử dụng các mẫu câu định sẵn để đẩy nhanh việc trò chuyện với khách hàng.
- Ngăn chặn các truy cập không hợp lệ từ người dùng.
- Quản lý lịch sử trao đổi với khách hàng.

GHI CHÚ: Truy cập buzzpi.com để cài đặt Buzzpi cho website của bạn - Hoàn toàn miễn phí

TO INTRODUCE:
Buzzpi - Connect lasting customer - Anytime - Anywhere.
Are you a business person, you have a website. But you do not know how to connect with their customers quickly and on time. So Buzzpi born with that purpose:
- Break away the barriers between you and your customers accessing your website.
- Creating conversations convenient, fast and easy.
- A software online chat loved and trusted for businesses in Vietnam.

FEATURES:
- Chat synchronized simultaneously on multiple devices (Android, iOS, Web) simultaneously.
- Use multiple Buzz Chat on multiple websites.
- Classify multiple departments, the support for each website.
- Manage visitors.
- Customer Action Track website visitors.
- Actively invite customers to chat.
- At the same time many departments, who supports simultaneous conversation with customers.
- Using the predefined templates to speed up the conversation with the customer.
- Prevent access from the user is invalid.
- Manage exchange history with customers.

NOTE: Access to the installation buzzpi.com Buzzpi for your website - Totally Free

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less