THEBOY
Vihat Technology Company Limited
1.45 Varies with device
THEBOY là tổ chức dựa vào cộng đồng thành lập vào tháng 10/2010. Được nhận gói tài trợ nhỏ trung tâm Life tháng 3 năm 2012.Các hoạt động chính:-  Cung cấp các dich vụ dự phòng và chăm sóc liên tục phòng chống HIV/AIDS.-  Tổ chức truyền thông nhằm giảm kỳ thị phân biệt đối xử.-  Vận hành câu lạc bộ thiết kế và tin học ứng dụng nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng.-  Thiết kế và sản xuất sản phẩm truyền thông quảng cáo để tạo thêm thu nhập cho nhóm và thành viên tham gia.-  Tái chế đồ cũ thành những vật hữu ích.Các dự án tham gia:- Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS: can thiệp dự phòng & các vật phẩm y tế.- Dự án Kết nối Cộng đồng Phòng chống HIV phía nam – CLINK: can thiệp theo chuỗi từ dự phòng đến chăm sóc.      - Dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường - Healthy Market : Xét nghiệm HIV tại cộng đồng.

THEBOY is community-based organization established in 10/2010. Receive small grants package Life center in March 2012. The main activities: - Provide preventive services and continuity of care for HIV / AIDS.- media Organization to reduce stigma discrimination operating xu.- club design and computer applications in order to enhance community capacity to design and manufacture dong.- product advertising media to create additional revenue for the group and members gia.- recycling old clothes into different things ich.Cac project participants: - project global Fund on HIV / AIDS: prevention & health articles te.- project Connect Community HIV prevention south - clink: intervention from the backup chain to care. - The project to promote market growth - Healthy Market: HIV testing in the community.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less